خرید و دانلود کتاب Imaging the Rupture Processes of Earthquakes Using the Relative Back-Projection Method : Theory and Applications

[ad_1]

این رساله از روش نسبی فرافکنی معکوس استفاده می کند تا با شناسایی جبهه های گسیختگی در پنجره زمانی یک ایستگاه مرجع ، مصنوعات “شنا” را به شدت کاهش دهد. این امر منجر به ترسیم سریعتر و دقیق تر فرایندهای تخریب زلزله می شود. کاهش خسارات ناشی از زلزله یکی از اهداف اصلی لرزه نگاری است و شامل نجات جان افراد بیشتری با توسعه رویکردهای لرزه نگاری برای تجزیه و تحلیل سریع روند تخریب زلزله است. روش فرافکنی توصیف شده در این پایان نامه می تواند این واقعیت را به وجود آورد.

[ad_2]

منبع