خرید کتاب A Biblical Theology of the Book of Isaiah

[ad_1]

با استفاده از روش الهیاتی کتاب مقدس (توضیح داده شده در SwJT 56: 1) [2013] 227-57) ، این کتاب نشان دهنده محتوای متن اشعیا در متن یهودی-مسیحی آن است.

[ad_2]

کتاب A Biblical Theology of the Book of Isaiah