خرید کتاب A Bibliography of Chinese Language Materials on the People's Communes

[ad_1]

ابزاری تحقیقاتی برای دانش پژوهانی که در حال مطالعه چین مدرن هستند ، به ویژه دانشمندان متمرکز بر سیستم و اقتصاد شهرداری پس از 1949. این کار شامل منابع جامع کتابشناختی به تقریباً 2800 مقاله ، مقاله ، جزوه و سایر مطالب به زبان چینی از بیش از 130 نشریه ، عمدتاً از سرزمین اصلی است. ورودی ها توسط موضوع با حاشیه نویسی سازماندهی می شوند. این شامل یک شاخص جغرافیایی از شهرداریهای ذکر شده در موارد ذکر شده است.

[ad_2]

کتاب A Bibliography of Chinese Language Materials on the People's Communes