خرید کتاب A Gendered Lens for Genocide Prevention :

[ad_1]

این مجموعه اصلاح شده با کشف نقش های جنسیتی ساخته شده در اجتماع که برای شروع ، شکل گیری و جلوگیری از نسل کشی و جنایات جمعی بسیار مهم است ، یک لنز جنسیتی برای پیشگیری از نسل کشی ایجاد می کند. این جلد از نظریه فمینیستی معاصر ، مفاهیم مردانگی ، مباحث مهم حقوق بین الملل و مطالعات موردی عمیق برای ارائه درک بهتر از عملکرد جنسیت در مراحل مختلف نسل کشی و فرآیندهای جنایت جمعی و همچنین مبنایی برای استراتژی های بیشتر برای جلوگیری از نسل کشی.

[ad_2]

کتاب A Gendered Lens for Genocide Prevention :