خرید کتاب A Renaissance in Blood

[ad_1]

جسی مادینگ یک روز صبح از خواب بیدار می شود و می فهمد همه چیز تغییر کرده است و او کاملاً تنهاست ، هم اما و هم گیدئون از بین رفته اند. خیالی که توسط آخرین شخصی که انتظار داشت خیانت کرد ، زندگی او در گذشته به پایان رسیده است و باید به نوعی وجود جدیدی جعل شود. خون آشامی که زندگی اش را ارزش زیستن می کند.

[ad_2]

کتاب A Renaissance in Blood