خرید کتاب A Roadmap on Smart Textiles

[ad_1]

برای تحریک پیشرفت در زمینه منسوجات هوشمند ، پیشرفت های نوظهور باید به طور انتخابی شناسایی و تقویت شوند. از این رو ، این مسئله نقشه راه سه بعدی را روی پارچه های هوشمند حمل می کند. این هدف کمک به تعریف اقدامات آینده در تحقیق ، آموزش و توسعه فناوری است. فعالیتهای پژوهشی و تحولات فناوری نقشه برداری می شود ، موانع و محرکهای منشا technological فناوری ، استراتژیک ، اجتماعی و اقتصادی شناسایی می شوند. سرانجام ، توصیه هایی در مورد چگونگی غلبه بر موانع و پیشرفت در زمینه منسوجات هوشمند ارائه شده است.

[ad_2]

کتاب A Roadmap on Smart Textiles