خرید کتاب A Scientific Approach to Ethics : Developing Greater Respect for Ethics in Business and Society

[ad_1]

این کتاب پیشنهاد می کند که اخلاق هنجاری باید به عنوان یک علم اجتماعی توسعه یابد و این باعث شهرت آن در تجارت و جامعه می شود. Storchevoy چهار معیار روش علمی خوب را تعریف می کند (تعاریف روشن ، منطق صحیح ، تأیید تجربی ، اندازه گیری دقیق) و نشان می دهد که اخلاق هنجاری چگونه می تواند از آنها استفاده کند. این یک بررسی تاریخی از تکامل روش شناختی اخلاق هنجاری را ارائه می دهد و به طور خلاصه نحوه حرکت غیر خطی آن به سمت این پیشرفت علمی را در قرن شانزدهم بیان می کند. یک رویکرد علمی به اخلاق ، اعتبار اخلاقیات را در بین بسیاری از مدارس بازرگانی و مدارس بازرگانی غیر علمی به چالش می کشد و معتقد است که می توان آن را به عنوان یک رشته علمی دانست که قادر به آشکار کردن حقیقت اخلاقی جهانی است.

[ad_2]

کتاب A Scientific Approach to Ethics : Developing Greater Respect for Ethics in Business and Society