خرید کتاب Africa and the World : Bilateral and Multilateral International Diplomacy

[ad_1]

این کتاب موارد اصلی مربوط به روابط آفریقا با بازیگران جهانی را بررسی می کند. این یک سیر جامع از روابط آفریقا با بازیگران اصلی دوجانبه و چند جانبه فراهم می کند و ارزیابی می کند که چگونه جنگ سرد بر سیاست های سیاسی سیستم های دولتی آفریقا ، اقتصاد و امنیت آن تأثیر گذاشت. مقالاتی که در این مجلد جمع شده اند ، درک جمعی از انگیزه آفریقا در جهت ارتقا ظرفیت وضعیت امور جهانی خود و ارزیابی اینکه آیا واقعاً توانایی انجام چنین کاری را دارد ، ارائه می دهند.

[ad_2]

کتاب Africa and the World : Bilateral and Multilateral International Diplomacy