خرید کتاب Arms Control and Disarmament : 50 Years of Experience in Nuclear Education

[ad_1]

این جلد مجموعه مشارکت کارشناسان برجسته جهان در زمینه هسته ای است که در فعالیت های آموزشی دانشکده بین المللی خلع سلاح و تحقیقات درگیری (ISODARCO) شرکت کرده اند. این شامل برخی از برجسته ترین دانشمندان و پزشکان است که به طور اساسی در شکل گیری سیاست ها ، استراتژی ها ، نظریه ها ، مطالعات دانشگاهی و بحث ها در زمینه منع گسترش سلاح های هسته ای و خلع سلاح کمک کرده اند. به مناسبت پنجاهمین سالگرد ISODARCO ، این کتاب مجموعه ای از مشارکت ها را که در طی پنج دهه تعهد مداوم به آموزش و پرورش برای خلع سلاح و منع گسترش سلاح های هسته ای جمع آوری می کند ، مرور می کند.

[ad_2]

کتاب Arms Control and Disarmament : 50 Years of Experience in Nuclear Education