خرید کتاب Astrology to Astronomy – The Study of the Night Sky From Ptolemy to Copernicus – With Biographies and Illustrations

[ad_1]

برای هزاره های بی شماری انسان ها آینده را در آسمان شب خوانده اند و اثرات حرکت آسمانی را در زمین دیده اند ، این طالع بینی ، اولین تلاش واقعی برای درک ستاره ها و سیارات بود. در مدت زمان بسیار کوتاهی بشریت از طریق طالع بینی با کار بی شمار مردان و زنان بزرگ به مطالعه علمی کامل نجوم و کیهان شناسی رسیده است. این کتاب رشته فکر و کشفی است که توسط چند نفر انجام شده است. از جمله زندگی نامه های بطلمیوس و کوپرنیک.

[ad_2]

کتاب Astrology to Astronomy – The Study of the Night Sky From Ptolemy to Copernicus – With Biographies and Illustrations