خرید کتاب At the Advent of Dusk

[ad_1]

شیکاگو 1962. گیدئون کیل ترسناک ترین خون آشام در شهر است. هیچ کس جرات نمی کند در برابر او بایستد – تا زمانی که کسی این کار را انجام دهد. وقتی راه او از مسیر فعال کاریزمایی حقوق مدنی عبور می کند ، گیدئون با اولین شخصی در طول بیش از شصت سال روبرو می شود که موجودیت خود را تهدید می کند و زنده می ماند تا داستان را تعریف کند. مری استراگن زیبا ، باانگیزه و از همه مهمتر مصمم است که اجازه ندهد کسی ، حتی خون آشام ، به افرادی که سعی در زندگی بهتر دارند صدمه بزند. او می داند که باید او را بکشد. با این حال ، هنگامی که او برای یافتن خون آشام های مسئول قتل دو کودک به کمک نیاز دارد ، می یابد که موافقت می کند آنها را در شهر جستجو کند. و تمام آنچه او در عوض می خواهد یک شب تنها با او است.

[ad_2]

کتاب At the Advent of Dusk