خرید کتاب Atlas of Environmental Risks Facing China Under Climate Change :

[ad_1]

این اطلس کامل ترین و دقیق ترین مروری را در مورد خطرات زیست محیطی مربوط به آسیب پذیری و سازگاری با تغییرات آب و هوایی در چین ارائه می دهد. خطرات بهداشتی کشاورزی ، اکوسیستم و موج گرما ناشی از تغییرات آب و هوایی را نشان می دهد و خطرات زیست محیطی پیش بینی شده در قرن 21 بر اساس تغییرات آب و هوا و سناریوهای اقتصادی اجتماعی را ارائه می دهد. ارزیابی دقیق و موجز ریسک در واحدهای شبکه نگاشت می شود و امکان ارزیابی آسان ریسک زیست محیطی را برای مکان های خاص فراهم می کند. این اطلس به طور قابل توجهی به دانش دانش برای سازگاری با تغییرات آب و هوا در چین کمک می کند و منبع ارزشمندی برای دانشجویان و متخصصان در زمینه علوم جغرافیایی و تغییرات آب و هوایی است.

[ad_2]

کتاب Atlas of Environmental Risks Facing China Under Climate Change :