خرید کتاب Atlas of Sexually Transmitted Diseases : Clinical Aspects and Differential Diagnosis

[ad_1]

اطلس بیماریهای مقاربتی و تشخیص افتراقی یک دوره جامع از مهمترین بیماریهای جنسی است. این اطلس با شمردن حدود 1000 رقم ، بر ویژگی های خاص هر یک از این بیماری ها و جنبه های مربوط به تشخیص افتراقی صحیح تمرکز می کند. این مقاله توسط پزشکان با دانش عمیق در این زمینه نوشته شده است ، و یک سابقه کاملاً کامل را ارائه می دهد. در طول کتاب ، خواننده به صدها تصویری دسترسی پیدا می کند که از مهمترین بیماریهای مقاربتی صحبت می کنند. هر فصل با یک بیماری متفاوت سروکار خواهد داشت ، و نوع مختلفی از تصاویر را از منظر میکروسکوپی گرفته تا کلاسیک ترین ضایعات و ویژگی های دستگاه تناسلی ارائه می دهد ، همچنین با توجه به تظاهرات سیستمیک هر شکل با یک افسانه توصیفی و آموزنده ارائه شده است ، و تمام اطلاعات مربوط به آن را در اختیار خواننده قرار می دهد. علاوه بر این ، هر فصل با یک متن توضیحی و مقدماتی آغاز می شود که جنبه های اصلی بیماری مانند اتیو پاتوژنز را توصیف می کند. تظاهرات بالینی ؛ تشخیص بالینی ، آزمایشگاهی و افتراقی ؛ درمان و پیشگیری

[ad_2]

کتاب Atlas of Sexually Transmitted Diseases : Clinical Aspects and Differential Diagnosis