خرید کتاب Au coeur d'une administration douanière africaine : Douane en action

[ad_1]

مأموران گمرک چه کسانی هستند؟ آداب و رسوم چگونه سازمان یافته و چگونه کار می کنند؟ در اینجا س questionsالات زیادی وجود دارد که نویسنده با پشتیبانی از تجربه حرفه ای خود به آنها پاسخ می دهد. این نظر دوسویه مردم گمرک را برجسته می کند و مبانی آن را تجزیه و تحلیل می کند و مسئله فساد را که اغلب به تصویر افسر گمرک مرتبط است ، نادیده نمی گیرد. از آنجا که گمرک در کشورهای در حال توسعه منابع بودجه ای را تأمین می کند ، نویسنده برای توجه مدیران خدمات گمرکی 9 زمینه فعالیت را شناسایی می کند ، که به همان اندازه چالش هایی هستند که قادر به بهبود مدیریت خدمات هستند.

[ad_2]

کتاب Au coeur d'une administration douanière africaine : Douane en action