خرید کتاب Au commencement était le soin : Pour une autre modernité

[ad_1]

در چه شرایطی ممکن است سقوط عمومی رخ ندهد؟ از نظر بسیاری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد ، حتی بیشتر از آنکه از بحران سلامتی ناشی از همه گیری covid-19 ، شکنندگی زیاد نهادهای انسانی و همبستگی ارگانیک بین جهان بشر و طبیعت برجسته شده است. برای جلوگیری از این امر ، چیزی بیشتر از سبز کردن سیاست های عمومی و برخی صنایع به ویژه آلاینده مورد نیاز است. این مقاله توصیف اصلی آنچه را که طی دو قرن به طور متناوب بنیان و اساس را متکثر می کند ، فراهم می کند: رونق و پیشرفت بر اساس آن: تصوری از قدرت بر اساس الگوی نیرو.

[ad_2]

کتاب Au commencement était le soin : Pour une autre modernité