خرید کتاب Auf dem Weg zu einer humanen Schule

[ad_1]

دانشگاه پروفسور دکتر hc Richard Olechowski علوم تربیتی در اتریش را در 50 سال گذشته مانند دیگران شکل داده است. اولچوفسکی موفقیت تجربی را در دانشگاه ها و سایر م institسسات تحقیقاتی ایجاد کرد. بنابراین هیچ چیز آشکارتر از دعوت از همکاران فعالش ، همرزمانش ، بلکه دانشجویانش برای شرکت در این نشریه بزرگداشت بزرگداشت نبود. مشارکت های فعلی زمینه های فعالیت اولچوفسکی را مانند موزاییکی روشن می کند و همچنین راهی به آینده علمی مبتنی بر شواهد نشان می دهد.

[ad_2]

کتاب Auf dem Weg zu einer humanen Schule