خرید کتاب Auf zu neuen Ufern : Befreit zu einem ehrlichen Glauben, der trägt.

[ad_1]

ایمان یک ماراتن است که نمی توانیم برای آن آماده شویم. ضربات شخصی سرنوشت و تجربیات منفی می توانند ایمان ما را آزمایش کنند. آرن کوپرمن می داند در مورد چه چیزی صحبت می کند. با صراحت صادقانه ، او مبارزات خود را در راه رسیدن به یک رابطه پایدار با خدا توصیف می کند و این شهامت را پیدا می کند تا ایمانی بالغ در مسیر سواحل جدید پیدا کنید ، که قلب و دست ، روح و ذهن را با هم هماهنگ می کند. کتابی برای همه کسانی که علی رغم تردید ، شکست ، ناامیدی و س andال خود می خواهند به خدا توکل کنند.

[ad_2]

کتاب Auf zu neuen Ufern : Befreit zu einem ehrlichen Glauben, der trägt.