خرید کتاب Aufführung und Edition

[ad_1]

این جلد مستندات مشارکتهای همایش کارگروه 2018 در نسخه آلمانی است. گروه عملکرد طی دو دهه گذشته تغییرات عمده ای در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی داشته است. نه تنها خود اجرا بیش از پیش در مرکز توجه هنرهای نمایشی قرار گرفته است ، بلکه انواع متن در مورد عملکرد آنها نیز زیر سال رفته است. رابطه بین “اپرا” و اجرا در رشته های مختلف متفاوت است: در حالی که اجرا برای یک متن موسیقی – و بنابراین چاپ – “وجود وجود” را تشکیل می دهد ، بنابراین می توان گفت ، این رابطه برای یک متن نمایشی بوجود می آید (و مقالات جمع آوری شده در اینجا متنوع ترین اشکال متون اجرایی را مورد توجه قرار می دهند و از همین رو مورد توجه دانشمندان ادبیات ، موسیقی ، فرهنگ ، تئاتر ، سینما و رسانه ها هستند.

[ad_2]

کتاب Aufführung und Edition