خرید کتاب Auguste Mariette (1821-1881) : Des berges de la Liane aux rives du Nil

[ad_1]

آگوست ماریت از بولونای اصلی ، از شنهای صحرا Serapeum of Memphis ، Sphinx of Giza ، معابد معروف امروزی (Abydos ، Edfou، Karnak) و قطعات مهم باستان شناسی را که هنوز هم شکوه موزه های لوور را ایجاد می کنند ، بیرون آورد. و قاهره زندگی او مانند یک ماجراجویی است. وی پدر باستان شناسی در مصر و مدیر یک سرویس باستانی ایجاد شده توسط وی است ، وی همچنین قهرمان حفاظت از میراث خود و بنیانگذار اولین موزه در قاهره است. در نمایشگاه های جهانی و افتتاح کانال سوئز نیز در نفوذ مصر شرکت کنید.

[ad_2]

کتاب Auguste Mariette (1821-1881) : Des berges de la Liane aux rives du Nil