خرید کتاب Augustine : Earlier Writings

[ad_1]

اینها نوشته های آگوستین از زمان گرویدن به مسیحیت در 386 میلادی تا زمان اسقف هیپو در 395-396 است. هشت مهمترین رساله از این دوره که موقعیت مسیحی آگوستین در آن تدوین شده است ، گنجانده شده است. هر اثر مقدمه ای کوتاه و بررسی آگوستین از رساله است. کتابخانه آثار کلاسیک مسیحی که مدتها به دلیل کیفیت ترجمه ها ، مقدمه ها ، یادداشت های توضیحی و فهرست های خود شناخته شده بود ، ترجمه های مدرن انگلیسی برخی از مهمترین متون کلامی مسیحی در تاریخ را به دانشمندان و دانشجویان ارائه می دهد. از طریق این آثار – که هرکدام قبل از پایان قرن شانزدهم نوشته شده اند – خوانندگان معاصر می توانند ایده هایی را که در طول قرن ها الهیات مسیحی و کلیسا را ​​شکل داده است ، درگیر کنند.

[ad_2]

کتاب Augustine : Earlier Writings