خرید کتاب Aurora Burning : (The Aurora Cycle)

[ad_1]

قهرمانان ما بازگشتند. پسر اول ، خبر بد: یک شر باستانی – می دانید ، معامله استاندارد شما برای مصرف تمام کهکشان ها – در شرف به وجود آمدن است. خبر خوب؟ تیم 312 آماده است تا روز را پس انداز کند. آنها فقط باید ابتدا از چند حواس پرتی کوچک مراقبت کنند. مانند تصویر GIA غیرقانونی که برای دستیابی به Auri در هیچ جایی متوقف نمی شود. یا خواهر گمشده کال که از دیدن برادر کوچکش کاملاً راضی نیست و یک ارتش سیلدراتی پشت سر خود دارد. با وجود نیمی از کهکشان شناخته شده بر روی دم ، جوخه 312 هرگز چنین مطلوب احساس نکرده است. افشاگری های تکان دهنده ، سرقت از بانک ، هدایای مرموز ، لباس های تنگ ناکافی و یک آتش بازی حماسی سرنوشت فراموش نشدنی ترین قهرمانان لشکر آرورا را رقم خواهد زد. و شاید بقیه کهکشان نیز باشد.

[ad_2]

کتاب Aurora Burning : (The Aurora Cycle)