خرید کتاب Außerschulische Lernorte neu entdeckt : Wie selbstreguliertes Lernen in Gedenkstätten tiefgreifende Lernprozesse fördert

[ad_1]

چگونه می توان فرایندهای یادگیری عمیق را در تاریخ و به ویژه در مکان های یادگیری تاریخی فوق برنامه در نظر گرفت؟ چگونه می توان صلاحیت تاریخی را قابل مشاهده و ارزیابی کرد؟ این س andالات و س questionsالات دیگر در قلب کتاب است. یک مفهوم مدیریت جدید برای اردوگاه کار اجباری استهوفن سابق در چندین مطالعه ارزیابی شده است. این مثال می گوید که ترکیبی از روش های فنی ، زبانی و مرتبط با محتوا در محیط های یادگیری خودتنظیم ، فرآیندهای یادگیری عمیق را ارتقا می بخشد. این کتاب همچنین اعتبار یک راهنما را برای ارزیابی صلاحیت تاریخی در قالب سواد به اصطلاح انضباطی ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Außerschulische Lernorte neu entdeckt : Wie selbstreguliertes Lernen in Gedenkstätten tiefgreifende Lernprozesse fördert