خرید کتاب Ausnahme / Zustand : Notwendige Debatten nach Corona

[ad_1]

کرونا ، حالا چی؟ ویروس کرونا ویروس جهان ما را لرزاند. آیا جامعه ما می تواند از این شوک نجات یابد و از تبدیل شدن یک وضعیت استثنایی به دائمی جلوگیری کند؟ ما با بحثهای مهمی درمورد آسیب پذیری موجودیت خود ، ارزش همبستگی اجتماعی ، فضای عمومی ، ارزش اندیشه علمی ، منطق سرمایه داری و نقش دولت روبرو هستیم. کارستن بروسدا ، سناتور فرهنگی ، توصیف می کند که اگر این س questionsالات را با پرخاشگری از خود بپرسیم ، چگونه می توانیم جامعه خود را از لحاظ اجتماعی و دموکراتیک بیشتر توسعه دهیم. پیش از ما زمانی وجود دارد که نیاز به خلاقیت سیاسی دارد. در اینجا نحوه برخورد ما با آنها آورده شده است.

[ad_2]

کتاب Ausnahme / Zustand : Notwendige Debatten nach Corona