خرید کتاب Australian Good Birding Guide: Northern Queensland

[ad_1]

این پنجمین کتاب ما از مجموعه راهنماهای سفر جامع برای مقاصد پرندگان در استرالیا است. راهنمای شمال کوئینزلند جالب ترین و قابل دسترسی ترین نقاط پرندگان واقع در نیمه شمالی ایالت وسیع کوئینزلند را توصیف می کند. شرح هر مکان پرندگان حداقل شامل توصیف زیستگاه ، ساختار سایت و حیات کلیدی پرندگان است. نویسندگان یافته های خود را با مشاهدات تأیید شده گزارش شده در اینترنت مقایسه و تکمیل کردند. قالب کتاب الکترونیکی نیز موجود است. https://www.australian-good-birding-guide.com/ کتاب های دیگر تد و الکس ونوروفسکی: راهنمای پرندگان خوب استرالیا: راهنمای پرندگان خوب پرندگان NSW-ACTA استرالیا: راهنمای پرندگان خوب تاسمانی استرالیا: راهنمای پرندگان پرندگان تاسمانی استرالیا: جنوب و کوئینزلند مرکزی در حال آماده سازی: راهنمای پرندگان خوب استرالیا: استرالیای جنوبی

[ad_2]

کتاب Australian Good Birding Guide: Northern Queensland