خرید کتاب Authentizität und industriekulturelles Erbe : Zugänge und Beispiele

[ad_1]

تغییر ساختاری اقتصادی و اجتماعی جامعه صنعتی ، همتایان فرهنگی خود را در “ترمیم چشم انداز” پس از صنعتی سازی و “موزه سازی” میراث صنعتی می یابد. استراتژی های ارتقا میراث فرهنگی صنعتی ، مکان ها و مناظر جدیدی از حافظه را ایجاد کرده است که نقاط مرکزی برای هویت های منطقه ای و فراصنعتی هستند. به نظر می رسد بحث معتبر برای فرایندهای ارزیابی میراث فرهنگی صنعتی ضروری است. مقالاتی که در این جلد وجود دارد از دیدگاه های مختلف به این روابط می پردازند. در عین حال ، آنها اصالت فرهنگ صنعتی را تاریخی می کنند.

[ad_2]

کتاب Authentizität und industriekulturelles Erbe : Zugänge und Beispiele