خرید کتاب Autisme et travail : un défi : Le parcours de la personne autiste, de l'enfance à l'âge adulte

[ad_1]

صد و پنجاه نفر به این کار اعتماد دارند. شهادتهای غالباً تکان دهنده آنها ما را به چالش می کشد و زیر سال می برد. آنها نشان می دهند که چرا ، در همه جای فرانسه ، متخصصان پیش داوری های خود را کنار گذاشته اند و فراتر از تعهدات کاری به نفع کارگران معلول هستند. کتابی برای کمک به بهبود ادغام این زنان و مردان در محیط اجتماعی و شغلی آنها.

[ad_2]

کتاب Autisme et travail : un défi : Le parcours de la personne autiste, de l'enfance à l'âge adulte