خرید کتاب Automobile Wertschöpfung im Jahre 2030. Eine Analyse der zukünftigen deutschen Zulieferindustrie

[ad_1]

پایان نامه مهندسی 2017 – مهندسی صنایع ، زبان: آلمانی ، چکیده: صنعت خودرو دستخوش تغییرات اساسی است. با توجه به محدودیت سوخت های فسیلی و افزایش آگاهی از محیط زیست در بین مردم ، این صنعت تحت فشار است که موتورهای جایگزین تولید کند. به عنوان بخشی از این کار ، بنابراین باید بحث شود که صنعت ، به طور عمده صنعت تأمین کننده ، تا چه اندازه با تغییر در تحرک الکتریکی سازگار شده است یا در حال حاضر سازگار است. برای این منظور ، یک تحلیل SWOT از تأمین کنندگان آلمانی با بیشترین گردش مالی در مورد نقاط قوت و ضعف ارزش افزوده خودرو در سال 2030 انجام خواهد شد.

[ad_2]

کتاب Automobile Wertschöpfung im Jahre 2030. Eine Analyse der zukünftigen deutschen Zulieferindustrie