خرید کتاب Autour de l'œuvre de Sophie de Mijolla-Mellor

[ad_1]

امروزه روانکاوی پیامدهای حملاتی را که به نام تجدید حیات پوزیتیویسم ، در فرانسه و سایر نقاط آغاز شده ، تجربه می کند. اما دوره قبل غنی و پر از امید بود. این کتاب متولد تأملاتی است که در آن نویسندگان تفکر خود را با خواندن متون سوفی دی میجولا-ملور مقایسه می کنند ، و از طریق نوشته های خود ، موضوع را به موضوع دیگر می رساند ، سفر فیلسوفی که بین 1980 و 2020 روانکاو شد.

[ad_2]

کتاب Autour de l'œuvre de Sophie de Mijolla-Mellor