خرید کتاب Azerbaijan: Moving Toward More Diversified, Resilient, and Inclusive Development

[ad_1]

آذربایجان مسیر اقتصادی را در نظر گرفته است تا با ترویج موتورهای رشد جدید ، وابستگی خود را به نفت کاهش دهد. طبق نقشه های راهبردی دولت ، تا سال 2025 انتظار می رود اقتصاد متنوع تری تحت تأثیر سه بخش کشاورزی ، گردشگری و تولید شکل بگیرد. اصلاحات جسورانه باید مناطقی از اقتصاد را تقویت کند که در غیر این صورت مانع این انتقال می شوند و سیاست گذاران باید قاطعانه در مسیر اصلاحات بمانند. پیام اصلی این نشریه متنوع سازی نسبت به منابع رشد غیرنفتی همراه با تلاش برای کاهش ریسک های اقتصاد کلان و هزینه بالای مالی ، پاسخگویی سیستم آموزشی به نیازهای بازار کار ، پر کردن شکاف های زیرساختی و کمک به وضعیت اقتصادی مهم است. شرکت های تحت مالکیت کارآمدتر می شوند.

[ad_2]

کتاب Azerbaijan: Moving Toward More Diversified, Resilient, and Inclusive Development