خرید کتاب Aziz Nasafi

[ad_1]

نسفی و میراث آن را در پرتو جدید نشان دهید. آثار نسفی از این جهت مورد توجه خاص قرار می گیرند که حاوی توصیفات گرانبهایی از چشم اندازهای مختلف جهان اسلام آن زمان هستند. این بخش شامل بخشهای قابل توجهی برای کمک به روشن کردن این مطالعه ادراکی از یک شخصیت نادیده گرفته شده در پانتئون متفکران صوفی است.

[ad_2]

کتاب Aziz Nasafi