خرید کتاب Aztec City-States

[ad_1]

عناصر سازنده ایالت آزتک نهادهای سیاسی محلی کوچکتری بودند که به عنوان شهرهای شهری شناخته می شدند. نویسنده Mary G. Hodge پنج ایالت شهر را در دره مکزیک انتخاب کرد (Amecameca ، Cuauhtitlan ، Xochimilco ، Coyoacan و Teotihuacan) برای مطالعه دقیق سازمان داخلی آنها.

[ad_2]

کتاب Aztec City-States