خرید کتاب Babylonian-Assyrian Birth-omens and Their Cultural Significance

[ad_1]

RGVV (تاریخچه دین: مقاله ها و مطالعات مقدماتی) جنبه های سازنده متقابل مطالعه دین (داده های متنی ، نظریه و موقعیت انضباطی) را گرد هم آورده و آنها را از منظر تاریخی مهم درگیر می کند. این مجموعه مونوگرافها و مجلداتی را با موضوعی خاص و موارد خاص و همچنین آثار تطبیقی ​​در دوره های تاریخی از جهان باستان تا دوران مدرن را به صورت موضوعی منتشر می کند.

[ad_2]

کتاب Babylonian-Assyrian Birth-omens and Their Cultural Significance