خرید کتاب Back to School

[ad_1]

این عنوان خوانندگان اولیه را برای بازگشت به مدرسه معرفی می کند. متن ساده ، عکس های چشم نواز و واژه نامه عکس ، این عنوان را به عنوان مقدمه ای عالی برای بازگشت به مدرسه معرفی کرده است.

[ad_2]

کتاب Back to School