خرید کتاب Bacterial Identification and Drug Susceptibility Patterns in Pregnant and Non Pregnant UTI Patients :

[ad_1]

این کتاب مروری بر تحقیقات اساسی در مورد عفونت های دستگاه ادراری (UTI) و همچنین دیدگاه گسترده تری در مورد روش های اتخاذ شده برای جداسازی و شناسایی باکتری ها از نمونه های ادرار زنان باردار و غیر باردار بر اساس فرهنگ آنها است. و خصوصیات بیوشیمیایی. شناسایی با شناسایی مولکولی شامل BLAST به عنوان ابزاری بیوانفورماتیک به سطح سویه افزایش می یابد. این کتاب همچنین به نقش سایر ابزارهای بیوانفورماتیک دیگر برای ردیابی درخت فیلوژنتیک و مطالعات حفاظت در میان باکتریوسین باکتری های شناسایی شده پرداخته است. در آخر ، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی این جدا شده ها را ارزیابی کنید.

[ad_2]

کتاب Bacterial Identification and Drug Susceptibility Patterns in Pregnant and Non Pregnant UTI Patients :