خرید کتاب Balades olympiques : Les chemins politiques

[ad_1]

انتخاب متون جمع آوری شده در این اثر ، از نظر سیاسی تاریخ بازیهای المپیک را زیر سوال می برد. این کار روابط روابط بین بازی های المپیک و سیاست های داخلی را ادغام می کند ، برخی از راه های روابط بین الملل را توسعه می دهد و در آخر سیاست های خود نهادهای المپیک را زیر سال می برد. در حالی که بازی های المپیک و پارالمپیک 2024 در پاریس آماده می شوند ، این سیر در زمان بیانگر پیشرفت اندیشه درباره این رویداد سیاره ای ، بین تأمل تاریخی و کنش عمومی است.

[ad_2]

کتاب Balades olympiques : Les chemins politiques