خرید کتاب Balsamo, the Magician : Or, The Memoirs of a Physician

[ad_1]

جوزف بالسامو ، پزشک ماهر ، جادوگر ، استاد بزرگ نظم ماسونی ، که شبکه دسیسه های او بسیاری از چهره های تأثیرگذار بالاترین جامعه در کشورهای اروپایی را در بر می گیرد. بزامو می توانست سرنوشت افراد دیگر را فرماندهی کند ، او یک جادوگر بود ، وی رئیس جامعه مرموز حاکم بر جهان بود: ماسونوف. همه چیز تابع اوست: زمان ، مردم ، وقایع ، به جز یكی: زن محبوبش ، لورنزا زیبا.

[ad_2]

کتاب Balsamo, the Magician : Or, The Memoirs of a Physician