خرید کتاب Banques en Afrique centrale : problématiques organisationnelles

[ad_1]

این کتاب به بررسی منطق سازمانی داخلی و روابط اجتماعی بانک های فعال در آفریقای مرکزی می پردازد. این یک منطق فرا رشته ای در علوم اجتماعی استوار است ، زمینه شروع کار مدیریت است و از رویکرد همکاری بین دانشگاهیان و متخصصان طرفداری می کند. لقاح متقابل نگاه نویسندگان به رمزگشایی از موضوعات متنوعی مانند حاکمیت اطلاعات ، دیجیتالی شدن ، مسئولیت اجتماعی ، آموزش مشتری ، مدیریت ریسک ، استانداردها ، فرصت طلبی سهامداران ، ریاکاری سازمانی ، سرمایه گذاری های فن آوری ، مدیریت قومی و تصمیم گیری دیالکتیکی کمک می کند – ایجاد مشکل

[ad_2]

کتاب Banques en Afrique centrale : problématiques organisationnelles