خرید کتاب Barbarians at the Gate: Studies in Language Attitudes

[ad_1]

مطالعه نگرشهای زبانی بررسی اعتقادات بیان شده درباره ماهیت زبان و کاربردهای مختلف آن ، چگونگی تولد و تداوم این نگرشها و چگونگی شکل دادن این نگرشها به سیاستها و اقدامات سیاسی است. مطالعات نگرش های زبانی درک ما از مسائل نژادی ، طبقه بندی اجتماعی و اقتصادی ، کلیشه های فرهنگی ، مسائل آموزشی ، زبانشناسی عامه پسند و اخیراً فرهنگ عامه را روشن ساخته است. این جلد بررسی چهار تقاطع در تحقیقات نگرش های زبانی است: اقتدار ، وابستگی ، اصالت و جایگاه. در هر بخش ، همکاران با ارائه مثالهایی از روشهایی که ادامه مطالعه نگرشهای زبانی می تواند اطلاعات ما را از تنوع زبانی آگاه و شکل دهد ، ابعاد جدیدی را برای مطالعه نگرشهای زبانی معرفی می کنند.

[ad_2]

کتاب Barbarians at the Gate: Studies in Language Attitudes