خرید کتاب Barock en miniature – Kleine literarische Formen in Barock und Moderne

[ad_1]

این جلد تاریخ ادبیات و دانش اشکال کوچک در صورت فلکی باروک و مدرنیته را روشن می کند. مشارکت ها مربوط به مذاکره مجوزها برای فرم های کوچک درون و فراتر از شعرهای مدون عصر باروک است. در برابر تحولات تاریخی ، پتانسیل و جذابیت اشکال کوچک باروک برای مدرنیته ادبی برجسته می شود ، که در آن باروک به لحظه تعیین کننده بازتاب تبدیل می شود.

[ad_2]

کتاب Barock en miniature – Kleine literarische Formen in Barock und Moderne