خرید کتاب Basics Brandschutz

[ad_1]

در نظر گرفتن موارد مربوط به حفاظت از آتش قسمت مهمی در برنامه ریزی ساختمان است. این اقدامات شامل اقدامات پیشگیرانه ای است که می تواند از ایجاد آتش سوزی جلوگیری کند و همچنین اقدامات احتیاطی که به مردم اجازه می دهد از ساختمان نجات یابند و آتش نشانان در صورت آتش سوزی بتوانند آتش را مهار کنند ، شامل می شود. حفاظت از آتش به شدت با الزامات قانونی مشخص می شود ، همچنین بخشی اساسی از پروسه ساخت ساختمان است. با این حال ، برای کار معماران ، مهمتر از همه مهم این است که زمینه و ذهنیت محافظت در برابر آتش سوزی را درک کنیم تا بتوانیم از همان ابتدا آن را در برنامه ریزی خود قرار دهیم. اصول حفاظت در برابر آتش ، این دانش را مستقل از مقررات انتقال می دهد و روابط اساسی در برنامه ریزی حفاظت از آتش را توضیح می دهد.

[ad_2]

کتاب Basics Brandschutz