خرید کتاب Basics Fire Safety

[ad_1]

ایمنی در برابر آتش بخشی مهم در طراحی ساختمان است. این اقدامات شامل اقدامات جلوگیری از ایجاد آتش سوزی ، تسهیل نجات افراد در یک ساختمان در حال سوختن و کمک به آتش نشانان در مهار آتش است. قوانین و مقررات ساختاری هر دو استانداردهای سختگیرانه ایمنی در برابر آتش را برای ساخت و سازهای تجاری و مسکونی تعیین می کنند. وظیفه اصلی معماران در مورد ایمنی در برابر آتش ، استفاده از اصول و روشهای جلوگیری از آتش سوزی در اوایل مراحل طراحی است. این کتاب فراتر از جزئیات مقررات محلی ساختمان ، مفاهیم کلی و مسائل اساسی ایمنی در برابر آتش را در طراحی ساختمان توضیح می دهد.

[ad_2]

کتاب Basics Fire Safety