خرید کتاب Basics of Medical Molecular Biology

[ad_1]

زیست شناسی مولکولی ترکیبی از بیوشیمی و ژنتیک است که مطالعه پایه های مولکولی متابولیسم مواد ژنتیکی ، یعنی همانندسازی ، رونویسی و ترجمه و دستکاری آن را به سود زندگی انجام می دهد. زیست شناسی مولکولی رویکرد مطالعه ساختاری سه بعدی مولکولی زیست شناسی است که در پیدایش و عملکرد برای جستجو در زیر تظاهرات در مقیاس بزرگ زیست شناسی کلاسیک تأمل می کند. تلفیق اخیر زیست شناسی مولکولی و علوم کامپیوتر ، بیوانفورماتیک و زیست محاسباتی را توسعه داده است. مطالعه ساختار و عملکرد ژن ، یعنی ژنتیک مولکولی ، یکی از مهمترین زیرشاخه های زیست شناسی مولکولی است. این کتاب منطق اصلی بسیاری از بیماریهای مرتبط با سیستم ژنتیکی هسته ای و میتوکندری را برای پیشگیری و یا مداخله خاص برجسته می کند.

[ad_2]

کتاب Basics of Medical Molecular Biology