خرید کتاب Basics Spatial Design

[ad_1]

معماری از نقاشی های دو بعدی تشکیل نشده است: این یک فضای ساخته شده است. جلد اصول طراحی فضایی بر آنچه که اساس درک و طراحی فضا است متمرکز است و به ایجاد درک عمیق از طراحی آگاه از روابط سه بعدی کمک می کند. این امکانات برای طراحی فضایی را به روشی روشن و به راحتی قابل انعطاف برای کار شما ارائه می دهد. مباحث: فضا چیست؟ چگونه فضا را درک می کنم؟ پارامترهای طراحی – عناصر مجموعه فضایی – با استفاده از ابزار

[ad_2]

کتاب Basics Spatial Design