خرید کتاب Basiswissen Angewandte Mathematik – Numerik, Grafik, Kryptik : Eine Einführung mit Aufgaben, Lösungen, Selbsttests und interaktivem Online-Tool

[ad_1]

این کتاب مقدمه ای لاغر و آسان در دسترس برای ریاضیات کاربردی ، به ویژه ریاضیات عددی ، جنبه های گرافیک رایانه ای و فناوری رمزنگاری ارائه می دهد. حدود 140 مثال کاملاً محاسبه شده ، حدود 100 فعالیت با راه حل و حدود 50 تست خودآزمایی با راه حل ، دسترسی به موضوع را تسهیل می کند. این مورد با حدود 80 طرح متنی و یک ابزار PDF تعاملی موجود در اینترنت برای تولید فعالیت های تصادفی از جمله راه حل ها تکمیل می شود. این کتاب برای دانشجویان در دوره هایی با دوره های اجباری ریاضیات در مطالعات پایه در دانشگاه ها و م institسسات فنی است. این به عنوان خواندن همراه برای دروس مربوطه و همچنین برای مطالعه خود ایده آل است.

[ad_2]

کتاب Basiswissen Angewandte Mathematik – Numerik, Grafik, Kryptik : Eine Einführung mit Aufgaben, Lösungen, Selbsttests und interaktivem Online-Tool