خرید کتاب Basiswissen Lineare Algebra : Eine Einführung mit Aufgaben, Lösungen, Selbsttests und interaktivem Online-Tool

[ad_1]

این کتاب مقدمه ای ناب و در دسترس برای جبر خطی ارائه می دهد. تقریباً 200 نمونه کاملاً محاسبه شده ، حدود 100 فعالیت با راه حل و حدود 50 تست خودآزمایی با راه حل ، دسترسی به موضوع را تسهیل می کند. این مورد با حدود 60 طرح متنی و یک ابزار PDF تعاملی موجود در اینترنت برای تولید فعالیت های تصادفی از جمله راه حل ها تکمیل می شود. این کتاب برای دانشجویان در دوره هایی با دوره های اجباری ریاضیات در مطالعات پایه در دانشگاه ها و م institسسات فنی است. این به عنوان خواندن همراه برای دروس مربوطه و همچنین برای مطالعه خود ایده آل است.

[ad_2]

کتاب Basiswissen Lineare Algebra : Eine Einführung mit Aufgaben, Lösungen, Selbsttests und interaktivem Online-Tool