خرید کتاب Bauxite Mining in Africa : Transnational Corporate Governance and Development

[ad_1]

این کتاب به پیامدهای ورود دولت ها و جوامع آفریقایی در زنجیره جهانی آلومینیوم می پردازد. به اصطلاح “تقلا جدید برای آفریقا” در سال 2000 نشان داد که چگونه شرایط زندگی آفریقا به طور جدی تحت تأثیر چرخه های مداوم رونق و بحران قرار دارد و کیفیت زندگی در حال حاضر به تصمیمات سرمایه گذاری و سیاست های مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی بستگی دارد. . نویسنده با الگوبرداری از شبکه جهانی تولید بوکسیت و آلومینیوم ، بر جنبه های سیاسی-اجتماعی این اعتیاد متمرکز است ، که با انجام یک سری مصاحبه با ذینفعان مختلف به این مهم دست می یابد.

[ad_2]

کتاب Bauxite Mining in Africa : Transnational Corporate Governance and Development