خرید کتاب Be Kind : Uplifting Stories of Selfless Acts From Around the World

[ad_1]

در مهربانی جادوگری وجود دارد. مهربانی در همه جا در اطراف ماست و در درون ما نیز هست. از کوچکترین حرکات گرفته تا بزرگترین اعمال ازخودگذشتگی ، توانایی مهربانی ما قدرت بهبود جهان را دارد. این کتاب کوچک پر از داستانهای نشاط آور از خودگذشتگی ، انبوهی از سخنان شادی آور و ایده های متفکرانه برای گسترش مهربانی ، ثابت می کند که هیچ مهربانی هرگز هدر نمی رود.

[ad_2]

کتاب Be Kind : Uplifting Stories of Selfless Acts From Around the World