خرید کتاب Be Still and Take a Bubble Bath : 52 Calming Devotions for Women

[ad_1]

در پایان یک روز طولانی ، شرایط زندگی می تواند احساس سرماخوردگی در ما ایجاد کند. ما در موقعیت هایی قرار می گیریم که ناامیدکننده ، دلسرد کننده و یا شاید حتی کمی دیوانه وار باشند. همانطور که با خدا وقت می گذرانیم ، اطمینان آرام خالق فوق العاده خود را نشان می دهیم که او در ضعیف ترین لحظات ما خیر و برکت خود را نشان می دهد. بگذارید این عبادات ، کتاب مقدس و دعاهای آرامش بخش ، تنش شما را کاهش دهند. چند دقیقه از روز خود را در آرامش با خدا سپری کنید و در حضور او غوطه ور شوید. با شروع آرامش ، با قول صلح خدا به ذهن و قلب خود اجازه دهید که آرام شود. “آرام باشید و بدانید که من خدا هستم! من برای هر ملت افتخار خواهم داشت. من در تمام دنیا مورد احترام خواهم بود “مزمور 46:10 NLT

[ad_2]

کتاب Be Still and Take a Bubble Bath : 52 Calming Devotions for Women