خرید کتاب Be What You Wish

[ad_1]

اکثر مردان کاملاً از قدرت خلاقیت تخیل آگاه نیستند و در برابر دستورات “واقعیت ها” سر تعظیم فرود می آورند و زندگی را بر اساس جهان خارج می پذیرند. اما وقتی این قدرت خلاقیت را در درون خود کشف کنید ، جسارتاً برتری تخیل را تصدیق می کنید و همه چیز را تسلیم آن می کنید. اعتقاد بر این است که همه مردان می توانند مسیر زندگی خود را تغییر دهند. با تخیل خود ، با تأییدهای خود ، می توانیم جهان خود را تغییر دهیم ، می توانیم آینده خود را تغییر دهیم. اگر با شور و اشتیاق تلاش کنیم مفهوم جدید و بالاتری از خودمان مجسم کنیم ، همه چیز در خدمت ما خواهد بود.

[ad_2]

کتاب Be What You Wish