خرید کتاب Bearded Dragons: Discover Pictures and Facts About Bearded Dragons For Kids!

[ad_1]

اژدهای ریش دار موجودات ناز هستند و حیوانات خانگی عالی خانوادگی می سازند. اگر فرزند شما هرگز خواهان اژدهای ریش دار بوده است ، پس خوش شانس هستید. این کتاب به آنها می آموزد که چه کسانی هستند ، چرا آنها حیوانات محبوب هستند و حقایقی در مورد آنها است که کودکان به راحتی در مورد این حیوانات یاد می گیرند و درک می کنند.

[ad_2]

کتاب Bearded Dragons: Discover Pictures and Facts About Bearded Dragons For Kids!